Menüü

Meist

Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) on ehitusinsenere koondav vabatahtlik ühendus, mis tegutseb mittetulundusühinguna.

 

Eesti Ehitusinseneride Liit asutati 9. veebruaril 1991. aastal 124 ehitusinseneri poolt ning iga järgnev aasta on lisanud liidu ridadesse uusi liikmeid. Hetke seisuga on EEL-is ca 500 indviduaalliiget ja neli kollektiivliiget:

 • Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ),
 • Eesti Geotehnika Ühing (EGÜ),
 • Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS),
 • Eesti Veeinseneride Liit (EVL).

 

EEL on Eesti Inseneride Liidu (EIL) liige ning aastast 1997 kuulub EEL Euroopa Ehitusinseneride Liitude Ühendusse (ECCE).

 

EEL-i tegevuse eesmärgid:

 • ehitusvaldkonna toetamine ja arendamine;
 • olla ühendavaks lüliks ehitusvaldkonnas tegutsevate kõrgharidusega ehitusinseneride vahel;
 • olla ühendavaks organisatsiooniks EEL-i liikmete ja ehitusvaldkonnas tegutsevate muude erialaliitude vahel;
 • liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine;
 • osavõtt ehitusvaldkonna tehnika-, teadus- ja hariduspoliitika kujundamisest;
 • ehitusinseneride kutseoskuste tõstmine;
 • kaasaaitamine ehitusvaldkonnas tegutsevate vastutavate spetsialistide erialase pädevuse tagamisele ja tunnustamisele.

 

Oma eesmärkide saavutamiseks EEL:

 • arendab ehitusinseneride vahelist koostööd;
 • teeb koostööd ehitusvaldkonnas tegutsevate erialaorganisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal;
 • teeb koostööd ja on liikmeks EEL-iga sarnaste eesmärkidega organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal;
 • osaleb ehitusvaldkonna õigusaktide ning normide ja juhendmaterjalide väljatöötamisel;
 • nimetab esindajad avaliku, äri- või kolmanda sektori organisatsioonidesse või nende poolt moodustatavatesse töögruppidesse, aga ka arbitraažidesse ja auhinnakomisjonidesse;
 • arendab keskkonna liikmetevaheliseks infovahetuseks;
 • arendab seltsielu, korraldab ehitusalaseid koosolekuid, esitlusi, võistlusi, reise ja muid üritusi, toetab teiste organisatsioonide korraldatavaid analoogilisi üritusi;
 • osaleb ehitusvaldkonna inseneride kutsete omistamisel;
 • korraldab ehitusinseneride erialast täienduskoolitust;
 • osaleb erialaste trükiste väljaandmisel;
 • osaleb “Kutse-eetika ja inseneri käitumiskoodeksi“ määratlemises;

 

EEL-i struktuur

EEL-i kõrgeimaks organiks on esinduskogu (üldkoosolek), mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas.Esinduskogude vahelisel ajal juhib EEL-i tegevust volikogu (volinike koosolek). Volikogu liikmete minimaalne arv on 8 ja maksimaalne arv 12 ilma kollektiivliikmete esindajateta. Kollektiivliikmete esindajate arv volikogus määratakse kollektiivliikmetega sõlmitavates liitumisprotokollides. Volikokku kuuluvad EEL-i esimees ja aseesimehed volikogu esimehe ja aseesimeestena. Volikogu liikmed valib esinduskogu kaheks aastaks. Volikogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt neli korda aastas.

 

Vaata lähemalt