Menüü

Mitmekihilise tellisseina välisvoodri eraldumine

Ehitusvea kaart Nr: 1
Avalikustamise kuupäev: 01.11.2019

1. Vea kirjeldus

Eelmisel sajandil ehitati ohtralt soojustatud (tänapäevases mõistes kergelt soojustatud) tellismüüritisest välisseintega hooneid. Esines mitmeid ulatuslikke seina välisvoodri varingud. Keraamilistest tellistest või silikaatkivist välisvooder on kandva seinaosa külge kinnitatud kas kivi- või terassidemetega. Seina konstruktsioon ja välisvoodri kinnitusvariandid on esitatud joonisel 1.


Välisvoodri lahtituleku põhjused võivad olla järgmised:

  1. Kivisidemete puhul liiga harvad (oluliselt rohkem kui 5 rea tagant) sidemete read.
  2. Terassidemetega puhul nende arvu ebapiisavus ja samuti nende läbiroostetamine.
  3. Voodri ja seina siseosa deformatsioonide vajumite suured erinevused, mis kumuleeruvad kõrgematel korrustel. Selle põhjuseks on a) ennastkandva välisvoodri ja vahelae koormust kandva sisekihi erinevad koormused; b) müüritise ladumise erinev kvaliteet: välisvooder on puhta vuugiga, sisemine laotud hooletult pooltühjade horisontaalvuukidega (vt joonis 2), mistõttu sidekivid purunevad (vt joonis 3); c) materjalide erinev deformatsioonimoodul – keraamilistel telliste on see suurem võrreldes silikaattellistega.
  4. Temperatuurivuukide puudumine. Pikk tellissein, eriti välisvooder, suveperioodil pikeneb, talvel aga tõmbab kokku. Kui see deformatsioon ei saa toimuda temperatuurivuukide arvelt, siis leiab see aset juhuslikus kohas. Üheks selle puuduse ilminguks on suured praod hoone otsapiirkonnas, näiteks otsaseina lähedal parapeti juures - suvel liigub otsasein väljapoole, aga talvel tagasi ei tõmbu, sest seina tõmbetugevus ei ole piisav (vt joonis 4).

Joonis 1.

 

Joonis 2.

 

Joonis 3.

 

Joonis 4.

 

2. Veast põhjustatud probleemid

Välisvoodri sidemete puudulikkuse tõttu vajub välisvooder välja, või tekib tellisvoodri
ohtlik varing, mis võib vigastada näiteks inimest, looma või pargitud autot.


3. Vea kõrvaldamine

Lahtitulnud välisvoodri võib kinnitada terasankrutega või taastada varisenud osas
uute tellistega, paigaldades samal ajal ka uue soojustuse. Uuesti laotud vooder tuleb
samuti kinnitada roostevabast terasest või tsingitud terasankrutega.


4. Hea ehitustava kohane lahendus

Hoone konstruktsioonide projekteerija peab arvutustega tagama, et voodri ja kandva
seina vahelise vajumi erinevus ei ületaks kehtivate ehitusnormide (standardite)
lubatavaid piirväärtusi ja et projekteeritud sidemete hulk oleks piisav. Projektis tuleb
selgelt näidata välisvoodri deformatsioonivuukide asend ja konstruktsioon, mis tagab
temperatuuri ja niiskusevahelduse puhul voodri terviklikkuse. Ehitaja peab tagama
kehtivate standardite kohase ehitustööde kvaliteedi nõudeid.


Muud märkused

Kasutatud kirjandus:
EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013/AC:2018. Eurokoodeks 6:
Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja
sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks

Eriala:
Hoonete ehitus, Üldehitus
Tegevus:
Ehitamine
Märksõnad: