Menüü

Jalakäijate vantsilla vantide väsimuspurunemine

Ehitusvea kaart Nr: 15
Avalikustamise kuupäev: 20.02.2024

1. Silla kirjeldus
Jalakäijate sild on lahendatud kahesildelise vantsillana (vt. joonis 1), mille sillete mõõtmed on
19,9 m ja 50,1 mm. Pülooni kõrgus teki tasapinnast on 15,76 m.
Sillal on 6 paari vante. Vandid on valmistatud ribilise pinnaga terasvarrastest terase klassiga
BSt500S. Vandivarraste (V1, V2, ... V6) diameetrid on vastavalt 20, 32, 32, 25, 40, 40 mm.
Vandid on jätkatud jätkumutri ja kahe lukustusmutriga.

Joonis 1. Silla üldvaade
                  Punasega on märgitud purunenud vandid ja nende purunemiskohad

Vandipaaride ülakinnitus koosneb terasplaatidest konstrueeritud kahvlist ning selle harude külge
kinnitatud jätkumutrist (vt. joonis 2a). Vandi ja jätkumutri liite fikseerimiseks on projektlahenduses
ette nähtud lukustusmutter. Kahvli ja pülooni kinnitusribi ühendus on lahendatud terasest
sõrmega, d = 52 mm.
Vantide V1...V4 alakinnituseks on silla teki pikitaladega ühendatud toru, toru alumisele otsale
toetuv pingutusmutter ning pingutusmutrile lisatud lukustusmutter.

a)
                                                                         

b)                                                     


Joonis 2. Vantide kinnitus pülooni külge (vantide ülakinnitus).
                  a) projektijärgne lahendus; b) tegelik vantide V1 lahendus

Vandid on valmistatud osaliselt ribilise pinnaga terasvarrastest klassiga BSt500S.

 

2. Probleemi kirjeldus
Peale silla valmimist märgati, et tuulise ilmaga osa vante vibreerib tuntavalt. Eriti suurt vibratsiooni
täheldati kõige peenemates ja pikemates vantides (V1). Pealtnägijate sõnul muutusid vibreeriva
vandi piirjooned silmale hägusaks ning vanti puudutades sai justkui elektrilöögi.
Tugeva vibratsiooni põhjusena oletasid ehitaja ja projekteerija liiga suurt (eel)pinget vantides V1,
mistõttu otsustati nimetatud vantide pingestusjõude vähendada. Eelpingestuse reguleerimise
käigus vant V1b purunes ülakinnituse juurest. Silla valmimisest oli möödunud vaid 3 kuud.
Nii katkenud vandi ülevaatus kui tunnistajate täheldatud vantide tugev vibratsioon vihjasid
väsimuspurunemisele ning kuna oli alust eeldada, et ka katkenud vandiga V1b identne vant V1a
võib lähitulevikus samadel põhjustel puruneda, otsustati sild (jalakäijatele) koheselt sulgeda ning
käivitati ekspertiis. Silla projekteerija staatilised arvutused näitasid, et ka purunenud vantideta on
silla teki kandevõime omakaalukoormusele piisava varuga tagatud. Vant V1a purunes poolteist
nädalat hiljem samast kohast s.o. ülakinnituse juurest.
Purunenud vantide ülakinnitussõlme eemaldamisel selgus, et vantide V1a ja V1b montaaži
käigus olid mõlemad lukustusmutrid asendatud keevisega. (vt. joonis 2b). Mõlemad vandid olid
purunenud keevise serva juurest.